منوی اصلی

روز دهم

دعا هنگام ذبح قربانی (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و سنّت است كه دعا بخواند در وقت كشتن قربانی:

قربانی کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جملۀ اعمال و احکام اين عيد قربانى است و ...

دعای ندبه در عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جمله اعمال، خواندن دعاى ندبه که بهترين دعاهاست:

دعاهای روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و دعاهای بسیار قبل و بعد از نماز این روز وارد شده اما بهترین آنها ... :

دعای قبل از نماز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ماه که روز عید قربان است و از جمله اعمال؛ دعاى پيش از رفتن به نماز عيد که در عید فطر مذكور شد.

نماز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ماه که روز عید قربان است و از جمله اعمال در این روز، خواندن نماز عید است:

غسل کردن در روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و از جمله اعمال در این روز: غسل کردن است:

دعاهای روز عید قربان (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از جمله دعاهای روز عید قربان، دعاهایی است که در صحیفه سجادیه آورده شده است:

قربانی کردن در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، قربانی کردن از جمله اعمال است که در ایام تشریق صورت می گیرد:

تکبیرات منی در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، تکبیراتی است که در منی در روز عید قربان و در ایام تشریق خوانده می شود و کیفیت خواندن آن:

وداع مشهد امام حسین (ع) (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ که آداب حج و اعمال آن در این ماه انجام می گیرد؛ (در روز عید قربان) بعد از زیارت حضرت عباس علیه السلام و وداع با ایشان، مشهد امام حسین علیه السلام را وداع می کنیم (جایی که سر امام حسین قرار دارد) با این زیارت:

زیارت حضرت عباس (ع) (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ که آداب حج و اعمال آن در این ماه انجام می گیرد؛ ( در روز عید قربان) بعد از زیارت امام حسین و شهدا، حضرت عباس علیه السلام را زیارت می کنیم:

زیارت مطلقه هفتم امام حسین (ع) (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه که آداب حج و اعمال آن در این ماه انجام می گیرد؛ (در روز عید قربان) زیارت می کنیم امام حسین علیه السلام را (بعد از انجام اعمال حج) :

حلق و تقصیر (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ حلق و تقصیر به معنای کوتاه کردن موی حاجی ها و اما دعای هنگام حلق کردن:

دعا هنگام ذبح قربانی (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج و اعمال ماه ذی الحجه؛ قربانی کردن در روز عید قربان و ایام تشریق است و دعای آن:

مستحبات رمی جمرات (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج و اعمال ماه ذی الحجه؛ جمع کردن سنگ ریزه برای رمی جمرات و دعای قبل از رمی:

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله اعمال این دهه، نمازی است دو رکعتی...:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله:

دعای روز عید قربان و جمعه (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام است در روز عید قربان و جمعه:

صفحه‌ها