منوی اصلی

زیارتنامه های امام علی (ع)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ »؛ مراتب توبه

در بخش دوم ازشرح جمله « تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ  » از زیارت امین الله، مراتب توبه درهفت بخش تبیین می شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ »؛ پذیرش توبه، حقیقت توبه

در شرح جمله « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ » از زیارت امین الله، بیان می شود که خداوند عنایت ویژه به گناهکاران داشته و توبه حقیقی را می پذیرد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « و دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ »؛ مستجاب بودن دعای مناجات کنندگان با خدا

در شرح جمله « و دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ » از زیارت امین الله، استجابت دعای مناجات کنندگان و پیامبران الهی بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « و ابواب الاجابة لهم مفتحة »؛ گشوده شدن درهای اجابت برای دعاکنندگان

در شرح جمله «و ابواب الاجابة لهم مفتحة» از زیارت امین الله، باز بودن درهای اجابت دعا برای مناجات کنندگان و همچنین توجه ویژه خداوند به آنها بیان میشود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ »؛ بلند بودن صدای خوانندگان خداوند بسوی او

در شرح جمله « وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ » از زیارت امین الله، از دعا کردن لطف به عنوان خدا به مومنان تعبیر شده و شرایط آن بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ » آثار خوف از خداوند

در بخش چهارم از شرح جمله «وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ» از زیارت امین الله، آثار خوف خداوند در چهار بخش بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛« وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ نالان بودن دل عارفان از خداوند

در بخش سوم از شرح جمله « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ » از زیارت امین الله ، دلایل ترس خداشناسان از اودر سه بخش تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ «وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ»؛ عظمت عارفان الهی

در بخش دوم از شرح جمله «وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ» از زیارت امین الله، عظمت جایگاه عارفان الهی تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ عظمت و درجات شناخت خداوند

در بخش اول از شرح جمله « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ» از زیارت امین الله، پس از بیان عظمت شناخت خدا درجات این شناخت در چهار بخش بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛« وَ أَعْلاَمَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ »؛نشانه های آشکار برای خداجویان

در شرح جمله « وَ أَعْلاَمَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ » از زیارت امین الله، آشکار بودن آیات و نشانه های الهی برای متقین و ذاکرین خداوند تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ »؛ راه های ایجاد رغبت به خداوند

در بخش دوم از شرح جمله « وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ » از زیارت امین الله، در سه بخش به تبیین راههای ایجاد میل به خداوند پرداخته می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ»؛ راه های رسیدن به خدا برای راغبین

در بخش اول از شرح جمله « وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ » از زیارت امین الله، به تبیین راههای رسیدن به خدا و گشوده شدن این راهها برای مشتاقین او پرداخته می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ»؛ شیفتگی دل مخبتین برای خداوند

در بخش دوم از شرح جمله « اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ » از زیارت امین الله، چگونگی شیفتگی و دلدادگی فروتنان به خداوند بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ »؛ اخبات و ایمان

بخش اول از شرح جمله « اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ » از زیارت امین الله، به تبیین معنای اخبات و مراتب ایمان می پردازد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ »؛ مراتب ستایش خداوند

در بخش دوم از شرح جمله « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ »، از زیارت امین الله، مراتب ستایش خدا وند در سه بخش بیان می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ »؛ اعراض از دنیا و ستایش خداوند

در بخش اول از شرح جمله « مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ‏ » از زیارت امین الله، چگونگی اشتغال به ستایش خدا به همراه ارتباط با دنیا تبیین می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُفَارِقَةً لِأَخْلاَقِ أَعْدَائِكَ »؛ دوری ازاخلاق دشمنان خدا

در شرح جمله « مُفَارِقَةً لِأَخْلاَقِ أَعْدَائِكَ » از زیارت امین الله ، جهت دوری ازاخلاق دشمنان خدا، ویژگیهای آنان بیان می شود. 

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ »؛ معنای خاص سنت

در بخش دوم از شرح جمله « مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ » از زیارت امین الله، پس از بیان زنده کردن روش ائمه(ع)، معانی خاص سنت در سه بخش بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ »؛ معنا و مراتب سنت

در بخش اول از شرح بند « مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ » از زیارت امین الله، تحلیل معنای سنت و مراتب روش اولیاء بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ »؛ آثار تقوی

در بخش دوم از شرح جمله « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ » از زیارت امین الله، آثار تقوا بر اساس آیات قرآن کریم در شش بخش بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ »؛ معنا و مراتب تقوی

در بخش اول از شرح جمله « مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ‏ » در زیارت امین الله، معنا، جایگاه و مراتب تقوا بر اساس آیات قرآن و احادیث بررسی می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ »؛ مراتب شوق به لقای پروردگار

در بخش سوم از شرح جمله « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ » از زیارت امین الله، مراتب شوق به لقای خداوند در چهار مرتبه بررسی و توضیح داده می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ »؛ مراتب لقای پروردگار

در بخش دوم از شرح جمله « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ » از زیارت امین الله، لقای خداوند در چهار مرتبه بررسی و توضیح داده می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ »؛ تحلیل معنای شوق و لقاء

در بخش اول از شرح جمله « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ » از زیارت امین الله، معنای شوق و معنای لقای خداوند بر اساس آیات قرآن کریم توضیح داده می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلاَئِكَ »؛ یاد نعمتها در قرآن

نعمتهای یادآوری شده در قرآن

با توجه به نظام خلقت و خصوصیات و پیچیدگیهایی که دارد . هر چند سراسر آن نعمتهای الهی است  .        

 همان طور که قرآن کریم می فرماید:

و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة : و خداوند فروریخته است بر شما نعمتهای ظاهری و باطنیش را . (1)  

و در دعای افتتاح می خوانیم:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلاَئِكَ »؛ یاد نعمتهای خداوند

 

معنای یاد نعمتهای خداوند

انسان عاقل با کمی دقت در نظام آفرینش پی می برد که موجودات به هستی مطلق بی نیاز وابسته بوده و برای هدفی عالی خلق شده اند که در پرتو تکیه به این مبداء و بودن این هدف معنا پیدا می کنند و در غیر این صورت واقعیتی ندارند و هر مقدار دقیق تر شویم به رموزی از جهان هستی پی می بریم که تمامی آنها آن خصوصیت بالا را دارند . همان طور که علم امروز به گوشه هایی از اسرار هستی پی برده است . پس جهان آینه و نشان آن کمال مطلق - که خداوند متعال است - می باشد .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ »؛ آثار شکر و ناشکری

لوازم و آثار شکر

هر یک از اوصاف شریفه نفسانی یک سری از اوصاف و حالات شریفه دیگری را به همراه دارد و یا بعد از آن بر انسان مترتب می شود. نسبت به صف شکر نیز این چنین است البته نوعاً این آثار با تداوم این اوصاف مترتب می شوند.
از دسته اول به لوازم و از دسته دوم به آثار تعبیر می کنیم و آنها عبارتند از: 

1- دارا بودن حکمت:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ »؛ معنا، مراتب و حقیقت شکر

تحلیل معنای شکر

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ روش برخورد با بلاها

بهترین راه برخورد با بلاها

پس از اینکه معنای بلا و علت نزول آن و نیز مراتبش روشن شد، حال باید دید که بهترین راه برخورد با آن چیست تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد . از آیات و روایات استفاده می شود که بهترین راهها صبر و استقامت در برابر آنهاست به گونه ای که انسان قد خم نکند و با حوصله و آرامش با آنها برخورد کرده تا بتواند در برابر هر بلایی وظیفه مناسب با آن را انجام دهد و معنای صبر این نیست که در برابر بلاها عملی و واکنشی نشان ندهد و در زیر بار سنگین آنها خرد شود .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ مراتب بلا و نتیجه نزول آن

همان طور که بیان شد وجود بلا از لوازم وجودی این عالم است و علت اصلی آن هم، متوجه کردن انسان است به عجز و نقص وجودی خود تا به طرف غنی مطلق و کمال نامحدود رو آورد .

با این بیان معلوم می شود که نزول بلا اقسام و مراتبی دارد.

 برای کفار و انسانهای بی اعتقاد به حق تعالی 

تا هنگام گرفتاریها سر عقل آمده و به او ایمان آورند .

صفحه‌ها