منوی اصلی

صوت

تفسیر صوتی سوره عادیات - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : عذاب مسخره کنندگان

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 10

تفسیر صوتی سوره قارعه - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : رستگار کیست

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 16

حجت الاسلام قرائتي : ظلم کردن و عاقبت آن

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 21

تفسیر صوتی سوره عصر - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره همزه - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره فیل - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره قریش - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : حسرت کافران در قیامت

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیات 27-28

تفسیر صوتی سوره ماعون - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : عاقبت تکذیب کنندگان

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 33

تفسیر صوتی سوره کافرون - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره نصر - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : خداوند قادر متعال است

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 41- 40

مقام معظم رهبری : اهمیت معنای قرآن

توجه به معنای قرآن

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره فلق - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره ناس - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن- حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : شناخت راه حق از باطل

تفسیر موضوعی - سوره انعام آیه 43

تفسیر صوتی سوره یس - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن سوره یس - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تفسیر صوتی سوره اخلاص - حجت الاسلام قرائتی

تفسیر صوتی قرآن سوره اخلاص - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام قرائتي : فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خداست

تفسیر موضوعی - سوره شوری آیات 49-50

صفحه‌ها