منوی اصلی

پیامک حدیثی امام علی علیه السلام

پیامک حدیثی امام علی علیه السلام

 

امام علی ع:

برکت مال به زکات دادن است.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

 

امام علی ع:

برکت عمر در کار نیک است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی  ع:

ورود دستهای زیاد در سفره برکت است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

هوشیاری و زیرکی خود را در ترک گناه قرار ده.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

فروتنی انسان به کرم اوست .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

رخنۀ دین به مرگ علماء است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

جمال انسان به حلم است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

امام علی ع:همنشین نیک غنیمت است.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

عیب علم، خودپسندی است 

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

شفای قلب به قرآئت قران است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

صلاح دین به تقواست، و فسادش به طمع.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

روشنی دل از خوردن حلال است.
میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

اطاعت خدا غنیمت است .

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

افتخار به فضیلت به از فخر به نژاد است.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

حرص، قاتل حریص است.

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد 

امام علی ع:

طراوت و خرمی چهره در راستگویی است

میلاد امام المتقین امیرالمومنین علی ع بر شما مبارک باد.

 

 

افزودن دیدگاه جدید