منوی اصلی

اعمال شب های ماه رمضان

دعای اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود دعای چهارم و پنجم که هر دو از امام صادق علیه السلام روایت گردیده اند،

دعای هر شب ماه رمضان (اقبال لاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود دعای سوم دعایی است که اگر خوانده شود گناهان چهل ساله او آمرزیده می گردد:

دعای اللهم برحمتك في الصالحين (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود؛ دومین دعا که با دعای اللهم برحمتك في الصالحين آغاز می شود:

دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهاردهم: دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان خوانده می شود، ابتدا دعای افتتاح :

دعای مختصر پیامبر (ص) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دعای دیگر(پنجمین دعا):

ترتیب و دعای بعد از نوافل ماه رمضان بعد از نماز عشا (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل دوازدهم: ترتيب انجام نوافل ماه رمضان بعد ازنماز عشا و دعاهاى هريك:

ترتیب و دعای بعد از نوافل ماه رمضان بعد از نماز مغرب (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الرابع فيما نذكره مما يختص بأول ليلة من شهر رمضان‏؛ فصل فيما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بين العشاءين و أدعيتها في كل ليلة تكون نافلتها عشرين ركعة
جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل یازدهم: ترتيب انجام نوافل ماه رمضان بين نماز مغرب و عشا و دعاهاى هريك از نافله ها که ده رکعت می باشد:

دعای بعد از نوافل ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل یازدهم: ترتيب انجام نوافل ماه رمضان بين نماز مغرب و عشا و دعاهاى هريك:

تلاوت سوره فتح در نماز مستحبی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل هفتم: قرائت قرآن در شب‌ هاى ماه رمضان براى دفع خطرهاى سال:

نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل ششم: اختلاف در ترتيب انجام نوافل ماه رمضان:

نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اما نافله های ماه رمضان که هزار رکعت است را در اینجا بیان می کنیم:

دعاهای هنگام افطار (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان آداب و دعاهایی که هنگام افطار کردن خوانده می شود؛

فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ فضیلت افطاری دادن به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام

تلاوت سوره قدر و دخان در هر شب ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان تلاوت سوره های قرآن.

دعای هر شب ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان دعای هر شب ماه رمضان

دعای حج در هر شب ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ خواندن دعای حج بعد از نماز مغرب

دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان که در آن خواندن دعای افتتاح نیز وارد شده است؛

دعای اللهم برحمتك في الصالحين (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان ؛ دعایی که در هر شب این ماه خوانده می شود

دعای اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضی (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان که دعایی از امام صادق علیه السلام به شرح زیر روایت شده است؛

دعای اعوذ بجلال وجهک الکریم (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ دعایی که در هر شب از ماه رمضان می خوانیم:

نماز مستحبی هر شب ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان نماز مستحبی است که در هر شب این ماه خوانده می شود؛

تلاوت سوره فتح در نماز مستحبی (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ شانزدهم- هر كه در هر شب از ماه رمضان سوره إنا فتحنا در نماز مستحبى بخواند آن سال محفوظ بماند

نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان که از جمله آن خواندن هزار رکعت نماز در کل ماه مستحب است یه کیفیت زیر؛

دعای بعد از نوافل ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان دعایی است که بعد از نافله های ماه رمضان می خوانیم:

ترتیب و دعای نوافل ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ ترتیب و دعای نوافل ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان که سی رکعت است؛ هشت رکعت بین نماز مغرب و عشا و 22 رکعت بعد از نماز عشا ، اما دعاهای بین 10 رکعت نماز اضافه شده:

دعای اللهم برحمتك في الصالحين (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر شب ماه رمضان می خوانیم، این دعاست که معروف به عالیه المضامین می باشد:

دعای اللهم انی اسالك ان تجعل فيما تقضی (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در هر شب از ماه رمضان می خوانیم، این دعاست که از امام صادق علیه السلام نقل شده است و متن آن به شرح زیر است:

دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهایی که در شب های ماه رمضان می خوانیم، دعای افتتاح است که متن آن به شرح زیر می باشد:

غسل در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ غسل کردن در این ماه در روزهای مختلفی سفارش شده است از جمله :

دعاهای هنگام افطار (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان، هنگام افطار کردن، دعاهایی گفته شده که عبارتند از:

صفحه‌ها