منوی اصلی

تحدیر جزء به جزء قرآن کریم معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء سی قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء سی قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 30 قرآن کریم

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 29 قرآن کریم

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 26 قرآن کریم

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 23 قرآن کریم

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 22 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 21 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 20 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 19 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 18 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 17 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 16 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 15 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 14 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 13 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 12 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 11 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 10 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 9 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 8 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 7 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 6 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 5 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 4 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 3 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 2 قرآن کریم 

تحدیر (تندخوانی) جزء اول قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء اول قرآن کریم با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) جزء 1 قرآن کریم