منوی اصلی

دانلود

ترتیل سوره فصلت با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره فصلت با صدای استاد عبدالباسط

سوره فصلت چهل و یکیمین سوره از قرآن است و دارای 54 آیه است.

ترتیل سوره غافر با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره غافر با صدای استاد عبدالباسط

سوره غافر چهلمین سوره از قرآن است و دارای 85 آیه است.

ترتیل سوره زمر با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره زمر با صدای استاد عبدالباسط

سوره زمر سی و نهمین سوره از قرآن است و دارای 75 آیه است.

ترتیل سوره ص با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره ص با صدای استاد عبدالباسط

سوره ص سی و هشتمین سوره قرآن است و دارای 88 آیه است.

ترتیل سوره صافات با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره صافات با صدای استاد عبدالباسط

سوره صافات سی و هفتمین سوره قرآن است و دارای 182 آیه است.

ترتیل سوره یس با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره یس با صدای استاد عبدالباسط

سوره یس سی و ششمین سوره قرآن است و دارای 83 آیه است

ترتیل سوره فاطر با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره فاطر با صدای استاد عبدالباسط

سوره فاطر سی و پنجمین سوره قرآن است و دارای 45 آیه است.

ترتیل سوره سبا با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره سبا با صدای استاد عبدالباسط

سوره سبا سی و چهارمین سوره از قرآن است و دارای 54 آیه است

ترتیل سوره احزاب با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره احزاب با صدای استاد عبدالباسط

سوره احزاب سى و سومین سوره قرآن است و دارای 73 آیه است.

ترتیل سوره سجده با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره سجده با صدای استاد عبدالباسط

سوره سجده سی و دومین سوره از قرآن است و دارای 30 آیه است.

ترتیل سوره لقمان با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره لقمان با صدای استاد عبدالباسط

سوره لقمان سی و یکیمین سوره از قرآن است و دارای 34 آیه است.

ترتیل سوره روم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره روم با صدای استاد عبدالباسط

سوره روم سی امین سوره از قرآن است و دارای 60 آیه است.

ترتیل سوره عنکبوت با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره عنکبوت با صدای استاد عبدالباسط

سوره عنکبوت بیست و نهمین سوره از قرآن است و دارای 69 آیه است.

ترتیل سوره قصص با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره قصص با صدای استاد عبدالباسط

سوره قصص بیست و هشتمین سوره از قرآن است و دارای 88 آیه است.

ترتیل سوره نمل با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره نمل با صدای استاد عبدالباسط

سوره نمل بیست و هفتمین سوره قرآن است و دارای 93 آیه است.

ترتیل سوره شعراء با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره شعراء با صدای استاد عبدالباسط

سوره شعراء بیست و ششمین سوره قرآن است و دارای 227 آیه است.

ترتیل سوره فرقان با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره فرقان با صدای استاد عبدالباسط

سوره فرقان بیست و پنجمین سوره قرآن کریم است و دارای 77 آیه است.

ترتیل سوره نور با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره نور با صدای استاد عبدالباسط

سوره نور بیست و چهارمین سوره قرآن است و دارای 64 آیه است.

ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسط

سوره مؤمنون بیست و سومین سوره قرآن است ودارای 118 آیه است.

ترتیل سوره حج با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره حج با صدای استاد عبدالباسط

سوره حج بیست و دومین سوره قرآن است و دارای 78 آیه است.

ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد عبدالباسط

بیست و یكمین سوره قرآن است و دارای 112 آیه است

ترتیل سوره طه با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره طه با صدای استاد عبدالباسط

سوره طه بیستمین سوره قرآن است و دارای 135 آیه است.

ترتیل سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط

سوره مریم نوزدهمین سوره قرآن است و دارای98 آیه است.

ترتیل سوره کهف با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره کهف با صدای استاد عبدالباسط

سوره کهف هجدهمین سوره قرآن است و دارای 110 آیه است.

ترتیل سوره نحل با صدای استاد عبدالباسطترتیل سوره نحل با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره نحل با صدای استاد عبدالباسط

سوره نحل شانزدهمین سوره قرآن است و دارای 128 آیه است.

ترتیل سوره حجر با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره حجر با صدای استاد عبدالباسط

سوره حجر پانزدهمین سوره قرآن است و دارای 99 آیه است.

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد عبدالباسط

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.

ترتیل سوره رعد با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره رعد با صدای استاد عبدالباسط

سوره رعد سیزدهمین سوره قرآن است و دارای 43 آیه است.

ترتیل سوره یوسف با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره یوسف با صدای استاد عبدالباسط

سوره یوسف دوازدهمین سوره قرآن کریم است و دارای 111 آیه است.

صفحه‌ها