منوی اصلی

لیالی بیض ماه رمضان

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاهم، در ادامه این فصل نمازی که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود بیان می گردد:

ترتیب و دعای بعد از نوافل ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب نیمه ماه رمضان، علاوه بر هزار رکعت نماز نافله ای که ذکر شد، صد رکعت نماز می خوانی و اما دعاهای بین هر دو رکعت:

غسل کردن در شب پانزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه، روایتی از شیخ مفید درباره غسل در این شب:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، از جمله نمازی است که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود:

غسل کردن در شب سیزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه، غسل در این شب نیز مستحب است:

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل پنجم: زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول ماه رمضان و شب نیمه و شب آخر این ماه: در اینجا شب نیمه ماه

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

غسل کردن در شب سیزدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض است و یکی از اعمال آن غسل است.

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب سیزدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض است و از جمله اعمال؛ نمازی است به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض (یعنی شب های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) است و نماز مستحبی به کیفیت زیر می خوانیم؛

غسل کردن در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: اول غسل کردن

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: دوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است سوم نماز مستحبی که به کیفیت زیر خوانده می شود؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است چهارم- امام علی علیه السلام خواندن این نماز را سفارش کرده اند؛

نماز نزد مرقد امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: پنجم نماز در مرقد امام حسین علیه السلام را به صورت زیر می خوانیم؛

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب چهاردهم که به صورت زیر خوانده می شود؛

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب پانزدهم:

نماز شب چهاردهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب چهاردهم:

نماز شب سیزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب سیزدهم:

نماز نزد مرقد امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از امام صادق علیه السلام منقول است: این نماز را در شب پانزدهم ماه رمضان نزد قبر امام حسین علیه السلام بخوانید اما کیفیت و فضیلت این نماز:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که پیامبر فرمود هر کس در شب نیمه ماه رمضان این نماز را به کیفیت زیر بخواند، ده ملک فرو فرستد به سوی او که ...

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ شب پانزدهم از ليالى متبرّكه است و زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام در این شب مستحب است.

غسل کردن در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ شب پانزدهم از ليالى متبرّكه است و غسل کردن در این شب مستحب است.

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ شب نیمه (شب پانزدهم) ماه رمضان از شب های مبارکی است و از جمله اعمال آن، نمازی است که شش رکعت دارد:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه روضمان؛ روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد نماز شبهای بیض ماه رمضان (یعنی شب های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رمضان)

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب نیمه ماه رمضان، علاوه بر هزار رکعت نماز نافله ای که ذکر شد، صد رکعت نماز می خوانی در هر رکعت یک حمد و ده توحید و اما دعاهای بین هر دو رکعت: