منوی اصلی

روز هشتم

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه، شب نهم ذی الحجه و از لیالی متبرکه و شب مناجات است و زیارت امام حسین علیه السلام در این شب وارد شده است:

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه از لیالی متبرکه است و دعا مستجاب و احیا در آن وارد شده است و این دعا نیز در شب عرفه خوانده می شود:

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در هر روز از دهه اول ذی الحجه، این تهلیلات را که از امام علی علیه السلام روایت شده است بخوانید:

دعای دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که این دعا را از روز اول تا عصر روز عرفه (روز نهم ذی الحجه) بعد از نماز صبح و تا قبل از نماز مغرب بخوانید:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام معلومات چه زمانی است و در چه ماهی قرار دارد؟

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ مستحب است دهه اول ماه ذی الحجه را به روزه گرفتن و اگر نتواند ...:

روزه گرفتن در روز ترویه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز ترویه که روز هشتم ذی الحجه است و فضیلت روزه گرفتن در این روز:

تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روایت کرده اند از امام علی علیه السلام که هر کس در هر روز از دهه اول ذی الحجه این تهلیلات را بخوان، خداوند به هر تهلیلی، درجه ای در بهشت از مروارید و یاقوت و ..:

دعاهای جبرئیل در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ جبرئیل از جانب خداوند برای حضرت عیسی علیه السلام پنج دعا هدیه آورد و به او گفت: این دعاها را در دهه اول ذی الحجه بخوان زیرا ...:

دعای دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روایت کرده اند امام صادق علیه السلام در روز اول ذی الحجه تا روز نهم که روز عرفه است این دعا را بعد از نماز صبح و قبل از شام می خواندند:

روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله اعمال این دهه، روزه است و فضیلت آن ..:

نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله اعمال این دهه، نمازی است دو رکعتی...:

فضیلت دهه اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ ایام دهه اول ماه، همه در نهایت فضیلت و برکت هستند از جمله:

دعای شب و روز عرفه و جمعه (بلدالامین)

دعای زیر که به دعای اللهم من تعبا و تهیا نیز معروف است را علاوه بر شب و روز جمعه، در شب و روز عرفه هم می خوانیم:

دعای شب و روز عرفه و جمعه (مصباح المتهجد)

دعای زیر که به دعای اللهم من تعبا و تهیا نیز معروف است را علاوه بر شب و روز جمعه، در شب و روز عرفه هم می خوانیم:

صفحه‌ها