منوی اصلی

تعقيبات مشترک

دعای طول عمر (مفاتیح الجنان)

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ بیست و یکم- دعایی از امام صادق برای طولانی شدن عمر:

دعای حسبی الله ربی الله (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک نمازها؛ بعد از دعای اعیذ نفسی و دینی ، دعای حسبی الله ربی الله می باشد که می خوانیم:

دعای حسبی الله ربی الله (بلدالامین)

تعقیبات مشترک نمازها؛ بعد از دعای اعیذ نفسی و دینی ، دعای حسبی الله ربی الله می باشد که می خوانیم:

دعای اللهم انت ثقتی فی کل کربه (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک نمازها؛ بعد از دعای یا الله یا رحمان، در این کتاب، دعای اللهم انت ثقتی امده که در زیر می خوانیم:

دعای یا الله یا رحمان بعد از هر نماز (بلدالامین)

از جمله تعقیبات مشترک نمازهاست که بعد از تهلیل اول خوانده می شود:

دعای یا الله یا رحمان بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات مشترک نمازهاست که بعد از تهلیل اول خوانده می شود:

تهلیل بعد از هر نماز (بلدالامین)

در این کتاب و بعضی کتب دیگر ادعیه، دو تهلیل یا بیشتر برای بعد از نماز ذکر کرده اند اولین آنها در زیر آمده است و دیگری در ادامه خواهد آمد:

تهلیل بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

در این کتاب و بعضی کتب دیگر ادعیه، دو تهلیل یا بیشتر برای بعد از نماز ذکر کرده اند اولین آنها در زیر آمده است و دیگری در ادامه خواهد آمد:

تهلیل دیگر بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود

تهلیل دیگر بعد از هر نماز (بلدالامین)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود

دعای حسبی الله لدینی ... (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک؛ بعد از نمازهای واجب، و بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شروع به خواندن این دعا می کنیم:

دعای حسبی الله لدینی ... (بلدالامین)

تعقیبات مشترک؛ بعد از نمازهای واجب، و بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شروع به خواندن این دعا می کنیم:

دعای اللهم انی ادینک بطاعتک ... (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک؛ دعای اللهم انی ادینک نیز از جمله این تعقیبات است که بعد از دعای اللهم انی اسالک العفو... می خوانیم:

دعای اللهم انی ادینک بطاعتک ... (بلدالامین)

تعقیبات مشترک؛ دعای اللهم انی ادینک نیز از جمله این تعقیبات است که بعد از دعای امام کاظم علیه السلام می خوانیم:

دعای اللهم انی اسالک العفو ... (بلدالامین)

تعقیبات مشترک؛ این دعا است که بعد از نمازهای واحب می خوانیم (بعد از دعای امام کاظم علیه السلام آمده است):

دعای امام کاظم (ع) بعد از نماز (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک؛ دعای امام موسی کاظم علیه السلام است که بعد از نمازهای واحب می خوانیم (بعد از تهلیل ماثور آمده است):

دعای امام کاظم (ع) بعد از نماز (بلدالامین)

تعقیبات مشترک؛ دعای امام موسی کاظم علیه السلام است که بعد از نمازهای واحب می خوانیم (بعد از تهلیل ماثور آمده است):

دعای طول عمر (بلدالامین)

از جمله تعقیبات مشترک نمازها، این دعاست که سبب طولانی شدن عمر می شود، پس از هر نماز می خوانیم:

دعای طول عمر (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات مشترک نمازها، این دعاست که سبب طولانی شدن عمر می شود، پس از هر نماز می خوانیم:

دعای اللهم الیک رفعت الاصوات ... (مصباح المتهجد)

بعد از دعای مکنون ، این دعا که در تعقیبات مشترک امده است را بعد از نمازها می خوانیم:

دعای اللهم الیک رفعت الاصوات ... (بلدالامین)

بعد از دعای مکنون ، این دعا که در تعقیبات مشترک امده است را بعد از نمازها می خوانیم:

دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون ... (بلدالامین)

یکی دیگر از تعقیبات مشترکی که در مفاتیح آمده است دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون است که بعد از نمازها خوانده می شود:

دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون ... (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات مشترکی که در مفاتیح آمده است دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون است که بعد از نمازها خوانده می شود:

تلاوت سوره اخلاص بعد از نماز (بلدالامین)

در تعقیبات مشترک نمازها، تلاوت سوره اخلاص (توحید) نیز سفارش شده است به شرح زیر:

تلاوت سوره اخلاص بعد از نماز (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مشترک نمازها، تلاوت سوره اخلاص (توحید) نیز سفارش شده است به شرح زیر:

دعای اعیذ نفسی و دینی ... (بلدالامین)

تعقیبات مشترک: بعد از نمازها این دعا را سه بار می خوانیم:

دعای اعیذ نفسی و دینی ... (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک: بعد از نمازها این دعا را سه بار می خوانیم:

دعای استودع الله العلی الاعلی (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک نماز؛ در این کتاب، بعد از دعای اللهم انت ثقتی فی کل کربه، دعای استودع الله العلی الاعلی می باشد که می خوانیم:

دعای استودع الله العلی الاعلی (بلدالامین)

تعقیبات مشترک نماز، در این کتاب، بعد از دعای یا الله یا رحمان، دعای استودع الله العلی الاعلی می باشد که می خوانیم:

دعای یا ذا الجلال و الاکرام (بلدالامین)

تعقیبات مشترک نمازها: بگو در حالیکه ريش خود را بدست راست گرفته ای و كف دست چپ را بجانب آسمان باز کرده ای:

صفحه‌ها