منوی اصلی

نماز عصر

استغفار بعد از نماز عصر (بلدالامین)

در بیان تعقیبات مخصوص به نماز عصر، فضیلت استغفار بعد از نماز عصر ذکر گردیده است.

استغفار بعد از نماز عصر (مصباح المتهجد)

در بیان تعقیبات مخصوص به نماز عصر،فضیلت استغفار بعد از نماز عصر ذکر گردیده است:

آداب نماز عصر (بلدالامین)

بعد از انجام نوافل نماز عصر، آداب نماز عصر و دعاهای مربوطه را بین می کنیم:

آداب نماز عصر (مصباح المتهجد)

بعد از انجام نوافل نماز عصر، آداب نماز عصر و دعاهای مربوطه را بین می کنیم:

دعای خروج از مسجد (بلدالامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعاهای آن، هنگام خروج از مسجد، دعای زیر را می خوانیم:

صفحه‌ها