منوی اصلی

صوت

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۴ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۴ (جواد محدثی)

هيچ ثروت و بى نيازى همچون عقل، و هيچ فقرى همچون جهل و هيچ ميراثى همچون ادب و هيچ پشتيبانى همچون مشورت نيست.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۳ (جواد محدثی)

سخاوت هنگامى است كه بخشش بدون سؤال بود و پس از سؤال يا از شرم است و يا از بيم بدگويى مردم.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۵۲ (جواد محدثی)

 سزاوارترين مردم به عفو تواناترين آنهاست به عقوبت.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۵۰ و ۵۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۵۰ و ۵۱ (جواد محدثی)

دلهاى مردان رمنده است، هر كه آنها را به دست آورد، به او روى نهند.(۵۰)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۹ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۹ (جواد محدثی)

 از تعرض كريمان، چون گرسنه شوند و از تعرض فرومايگان، چون سير شوند، حذر كنيد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۸ (جواد محدثی)

پيروزى در دورانديشى، و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه، و انديشه صحيح به راز دارى است.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۷ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۷ (جواد محدثی)

ارزش مرد به اندازه همّت اوست،

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۶ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۶ (جواد محدثی)

گناهى كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به خود پسندى وا دارد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۵ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۵ (جواد محدثی)

اگر با شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنى نخواهد كرد،

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۴ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۴ (جواد محدثی)

خوشا به حال كسى كه به ياد معاد باشد، براى حسابرسى قيامت كار كند، با قناعت زندگى كند، و از خدا راضى باشد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۳ (جواد محدثی)

خدا خبّاب بن أرت را رحمت كند، با رغبت مسلمان شد، و از روى فرمانبردارى هجرت كرد، و

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۲ (جواد محدثی)

خدا آنچه را كه از آن شكايت دارى (بيمارى) موجب كاستن گناهانت قرار داد، در بيمارى پاداشى نيست امّا گناهان را از بين مى برد

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۰ و ۴۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۴۰ و ۴۱ (جواد محدثی)

زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۹ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۹ (جواد محدثی)

عمل مستحب انسان را به خدا نزديك نمى گرداند، اگر به واجب زيان رساند.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۸ (جواد محدثی)

به فرزندش امام حسن عليه السّلام فرمود: پسرم چهار چيز از من ياد گير (در خوبى ها)، و چهار چيز به خاطر بسپار (هشدارها)، كه تا به آنها عمل مى كنى زيان نبينى

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۷ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۷ (جواد محدثی)

به خدا سوگند كه اميران شما از اين كار سودى نبردند، و شما در دنيا با آن خود را به زحمت مى افكنيد،

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۶ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۶ (جواد محدثی)

كسى كه آرزوهايش طولانى است كردارش نيز ناپسند است.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۵ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۵ (جواد محدثی)

كسى در انجام كارى كه مردم خوش ندارند، شتاب كند، در باره او چيزى خواهند گفت كه از آن اطّلاعى ندارند.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۳ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۳ (جواد محدثی)

بخشنده باش امّا زياده روى نكن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گير مباش.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۴ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۴ (جواد محدثی)

بهترين بى نيازى، ترك آرزوهاست.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۲ (جواد محدثی)

نيكوكار، از كار نيك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۳۱ (جواد محدثی)

و درود خدا بر او (از ايمان پرسيدند، جواب داد): ايمان بر چهار پايه استوار است: 

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۷  و ۲۸ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۷ و ۲۸ (جواد محدثی)

با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۴ و ۲۵ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۴ و ۲۵ (جواد محدثی)

از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است.

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۲ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۲۲ و ۲۳ (جواد محدثی)

ما را حقّى است اگر به ما داده شود، و گر نه بر پشت شتران سوار شويم 

 شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۲۱ (جواد محدثی)

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت۲۱ (جواد محدثی)

ترس با نااميدى، و شرم با محروميّت همراه است، و فرصت ها چون ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد.

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۱۹ و ۲۰ (جواد محدثی)

آن كس كه در پى آرزوى خويش تازد، مرگ او را از پاى در آورد

شرح صوتی حکمت۱۸ نهج البلاغه

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۱۸(جواد محدثی)

(در باره آنان كه از جنگ كناره گرفتند) حق را خوار كرده، باطل را نيز يارى نكردند.

شرح صوتی حکمت ۱۷ نهج البلاغه

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۱۷ (جواد محدثی)

پيروان اسلام اندك بودند، امّا امروز كه اسلام گسترش يافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر كس آنچه را دوست دارد انجام دهد.

شرح صوتی حکمت ۱۵و۱۶ نهج البلاغه

شرح صوتی نهج البلاغه:‌ حکمت ۱۵ و ۱۶ (جواد محدثی)

هر فريب خورده اى را نمى شود سرزنش كرد.

صفحه‌ها