منوی اصلی

فیلم

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس سیزدهم

قرائت قرآن درس سیزدهم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 13 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 17 تا 24 سوره حشر)  و (آیات 1 تا 5 سوره ممتحنه)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس دوازدهم

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 12 تا 22 سوره مجادله) و (آیات 1 تا 3 سوره حشر)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس یازدهم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 25 تا 29 سوره حدید) و (آیات 1 تا 6 سوره مجادله)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 4 تا 18 سوره حدید)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 68 تا 78 سوره الرحمن) و (آیات 1 تا 16 سوره واقعه) و (آیات 51 تا 76 سوره واقعه)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 17 تا 67 سوره الرحمن)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 88-93 سوره نحل) و (آیات 94 تا 102 سوره نحل)

 

 
آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 1 تا 27 سوره قمر) و (آیات 50 تا 55 سوره قمر) و (آیات 1 تا 16 سوره الرحمن)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل ( آیات 257-259 سوره بقره) و (آیات 260 تا 264 سوره بقره)

 

 
آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 52 تا 60 سوره ذاریات) و (آیات 1 تا 31 سوره طور)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیه 76سوره نساء، آیات 1-2 سوره مانده) و (آیات 3 تا 5 سوره مانده)

 

 

 

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 152 تا 157 سوره انعام) و (آیات 158 تا 165 سوره انعام)

 

 

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 36 تا 45 سوره قاف) و (آیات 1 تا  30 سوره ذاریات)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 54 تا 62 سوره هود) و (آیات 63 تا 71 سوره هود)

 

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 12تا 18 سوره حجرات) و (آیات 1 تا 15 سوره قاف)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان  به صورت ترتیل (آیات 29 سوره فتح) و (آیات 1 تا 11 سوره حجرات)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 188 تا 195 سوره اعراف) و (آیات 196تا 206 سوره اعراف)

آموزش قرآن/ پایه ششم دبستان/ قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دبستان به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره فتح)

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 50 تا 55 سوره قمر، آیات 1تا 16 سوره الرحمن) و (آیات 17 تا 40 سوره الرحمن)

 

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم دبستان به صورت ترتیل (آیات 8تا 17 سوره اسراء) 

 

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دوازدهم

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 73 تا 78 سوره حج) و (آیات 1 تا 17 سوره مؤمنون) و (آیات 105 تا 118 سوره مؤمنون)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس یازدهم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 73 تا 90 سوره انبیاء) و (آیات 56 تا 64 سوره حج)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 114 تا 135 سوره طه) و (آیات 45 تا 57 سوره انبیاء)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 98 تا 110 سوره کهف) و (آیات 1 تا 11 سوره مریم) و  (آیات 13 تا 37 سوره طه)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 105 تا 111 سوره اسراء) و (آیات 1 تا 15 سوره کهف) و (آیات 46 تا 53 سوره کهف)

 

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 119 تا 128 سوره نحل) و (آیات 1 تا 7 سوره اسراء) و (آیات 76 تا 86 سوره اسراء)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 7 تا 26 سوره نحل) و (آیات 65 تا 72 سوره نحل)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 25 تا 42 سوره ابراهیم) و (آیات 32 تا 51 سوره حجر)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 87 تا 103 سوره یوسف) و (آیه 43 سوره رعد) و (آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم)

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیه 75 سوره زمر) و (آیات 1 تا 16 سوره غافر) و (آیات 59 تا 66 سوره غافر)

صفحه‌ها