منوی اصلی

فیلم

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 19 تا 29 سوره حدید) و (آیات 17 تا 24 سوره حشر)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 50 تا 55 سوره قمر) و (آیات 1 تا 40 سوره الرحمن) و (آیات 51 تا 76 سوره واقعه)

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات  7 تا 51 سوره ذاریات) و (آیات 28 تا 49 سوره قمر)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره فتح) و (آیات 5 تا 11 سوره حجرات)

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 33 تا 37 سوره جاثیه) و (آیات 1 تا 14 سوره احقاف) و (آیات 1 تا 11 سوره محمد)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 39 سوره دخان) و (آیات 14 تا 22 سوره جاثیه)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس دوازدهم (سایر رشته ها چهاردهم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس دوازدهم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها چهاردهم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها چهاردهم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 30 تا 31 سوره نور)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس یازدهم (سایر رشته ها سیزدهم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس یازدهم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها سیزدهم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها سیزدهم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 26 تا 30 سوره اعراف)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس دهم (سایر رشته ها دوازدهم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس دهم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها دوازدهم علوم انسانی)

  قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها دوازدهم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 183 تا 186 سوره بقره)

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم (در کلیه رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 32 تا 56 سوره مدثر)

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس نهم (سایر رشته ها یازدهم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس نهم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها یازدهم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها یازدهم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 164 تا 169 سوره بقره)

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم (در کلیه رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 11 تا 21 سوره زمر)

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس هشتم(سایر رشته ها نهم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها نهم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها نهم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 133 تا 141 سوره آل عمران)

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم (در کلیه رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 158 تا 165 سوره انعام)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس هفتم (سایر رشته ها هشتم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس هفتم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها هشتم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها هشتم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 68 تا 74 سوره زمر)

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه// قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم (در کلیه رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 57 تا 80 سوره واقعه)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم دوره متوسطه(در کلیه رشته ها)  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 9 سوره حدید)

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس ششم (سایر رشته ها هفتم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها هفتم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها هفتم علوم انسانی)  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 25 سوره تکویر)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس پنجم (سایر رشته ها ششم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس پنجم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها ششم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها ششم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 96 تا 111 سوره مؤمنون)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس چهارم (سایر رشته ها پنجم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 1(سایر رشته ها پنجم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها پنجم علوم انسانی)  به صورت ترتیل (آیات 258 تا 260 سوره بقره)

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس سوم (سایر رشته ها چهارم علوم انسانی)

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 1 (سایر رشته ها چهارم علوم انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب دین و زندگی پایه دهم (سایر رشته ها چهارم علوم انسانی) به صورت ترتیل (آیات 50 تا 74 سوره صافات)

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس دوم (کلیه ی رشته ها)

قرائت قرآن درس دوم (کلیه ی رشته ها) دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه (کلیه ی رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 66 تا 72 سوره اسراء)

 

دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول (کلیه ی رشته ها) دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه (کلیه ی رشته ها) به صورت ترتیل (آیات 190 تا 195 سوره آل عمران)

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس دهم(سایر رشته ها) و درس چهاردهم(انسانی) دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس10 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 119تا 122 سوره توبه)

 

 

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس9 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل( آیات 85 تا 90 سوره هود)

 

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم (سایر رشته ها) و درس دهم (انسانی) دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 73 تا 81 سوره انبیاء)

 

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم(سایر رشته ها) و درس نهم (انسانی) دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 20تا 26 سوره مائده)

 

 

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 159 تا 164 سوره آل عمران)

 

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل  (آیات 51 تا 56 سوره مانده)

دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم(سایر رشته ها) و درس پنجم(انسانی) دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 60 تا 65 سوره نساء)

 

 

صفحه‌ها