منوی اصلی

نقش و جایگاه خانواده

مادران بخوانند!

والدين ار به روى فرزندان نگشايند از فضائل در

مدیریت اقتصادی خانواده

مصرف گرایی و مدیریت اقتصادی خانواده

نیمی از خانواده های ایرانی به دلیل نداشتن مدیریت اقتصادی در دخل و خرج خانوار، با مشکلات مالی روبه رو هستند.

صفحه‌ها