منوی اصلی

روز مباهله

فضیلت روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است و فضیلت های آن را برمی شمریم:

غسل کردن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: اول - غسل

روزه گرفتن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: دوم- روزه

نماز روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است و در آن چند عمل وارد است: سوم- نماز روز مباهله:

دعای روز مباهله (دانلود متن، ترجمه، کلیپ و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است، چهارم- خواندن دعاى مباهله:

دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: پنجم - دعایی که از شیخ طوسی نقل شده است:

صدقه در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و از دیگر اعمال این روز، صدقه دادن است:

زیارت امام علی (ع) در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است: خواندن زیارت امام علی علیه السلام نیز در این روز:

زیارت جامعه در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است: خواندن زیارت جامعه نیز در این روز: