منوی اصلی

امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت بین رسول و نبی و محدث/ حدیث سوم

آیا نزول وحی بر انبیاء و رسل یکسان است؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت بین رسول و نبی و محدث/ حدیث چهارم

محدث، وحی را چگونه دریافت می کند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث سوم

معرفت اهل بیت بر چه کسانی واجب است؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث چهارم

عبادت خداوند بدون معرفت اهل بیت، ضلالت است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث هشتم

امام باقر علیه السلام درباره ضرورت وجود حجت می فرمایند: خداوند از زمان حضرت آدم هرگز زمینی را بدون امام رها نکرده است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث هشتم

امام باقر علیه السلام می فرمایند: هر کس از این امت صبح کند در حالیکه امام ظاهر عادلی از طرف خدا نداشته باشد در گمراهی صبح کرده، و اگر بر این حالت بمیرد در حال کفر و نفاق مرده است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث دوازدهم

آیا زمین بدون امام باقی می ماند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث دهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره ضرورت شناخت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث دوازدهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره شناخت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ طبقات انبیاء و رسولان و ائمه علیهم السّلام / حدیث چهارم

حضرت ابراهیم پس از طی چه مراحلی به امامت رسید؟

صفحه‌ها