منوی اصلی

مجموعه زندگی آموختنی است (+پوستر)

مجموعه زندگی آموختنی است (+پوستر)

پیامبر (ص) : خوشا به حال صبرکنندگان در غیبت او، خوشا به حال پایداران در محبتش

درس: احترام گذاشتن

بیاموزیم که زنان و مردان با یکدیگر فرق دارند پس به هم احترام بگذاریم

بیاموزیم که با تنبلی کردن هیچ آرزویی تحقق نمی یابد

درس:دوری از تنبلی

بیاموزیم که با تنبلی کردن هیچ آرزویی تحقق نمی یابد          

بنفسی انت من مغیب لم یخف منا-جانم به فدایت ای غایب از نظری که در میان ما حضور داری فرازی از دعای ندبه

درس: آگاهی و خلاقیت

بیاموزیم که بدون داشتن آگاهی خلاقیت و انگیزه کارهایمان بی نتیجه می ماند

بیاموزیم که با از دست دادن فرصت ها تنها پشیمان و اندوهگین شویم

درس : فرصت ها 

بیاموزیم که با از دست دادن فرصت ها تنها پشیمان و اندوهگین شویم

بیاموزیم که رنگ خدا قشنگ ترین رنگ زندگی است

درس: قشنگ ترین رنگ زندگی

بیاموزیم که رنگ خدا قشنگ ترین رنگ زندگی است            

بیاموزیم که مشکلات پیغامهایی هستند که می خواهند به تو درسهایی بدهند

درس: پیغام مشکلات

بیاموزیم که مشکلات پیغامهایی هستند که می خواهند به تو درسهایی بدهند

بیاموزیم که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنیم

درس : دوری از مقایسه

بیاموزیم که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنیم                    

بیاموزیم که با داشتن گنج قناعت کمتر احساس نیازمندی می کنیم

درس: گنج قناعت

بیاموزیم که با داشتن گنج قناعت کمتر احساس نیازمندی می کنیم

بیاموزیم که  کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که در نهفتن داریم

درس: کم گوی و گزیده گوی

بیاموزیم که  کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که در نهفتن داریم

منبع: مجوعه پوستری "زندگی آموختنی است" کاری از آستان قدس رضوی

افزودن دیدگاه جدید