منوی اصلی

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره انبیاء آغاز و تا آیه 78 سوره حج ادامه دارد. در این جز سوره انبیاء و حج قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید