منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 28 سوره یس آغاز و تا آیه 31 سوره زمر ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره یس ، صافات ، ص و بخشی از سوره زمر قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید