منوی اصلی

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 1 سوره المؤمنون آغاز و تا آیه 20 سوره فرقان ادامه دارد. در این جز سوره المؤمنون و نور و بخشی از فرقان قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید