منوی اصلی

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات

پوستر و استوری آیه 30 سوره نازعات


والْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا
و پس از آن زمین را بگسترانید
سوره نازعات، آیه 30
 
And after that He spread out the earth
surah Al-Nazi`aat, verse 30

 

گالری: 
پوستر مربعی آیه 30 سوره نازعات به زبان عربی: والْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا
پوستر مربعی آیه 30 سوره نازعات به زبان انگلیسی: And after that He spread out the earth
پوستر مربعی آیه 30 سوره نازعات به زبان فارسی: و پس از آن زمین را بگسترانید
استوری آیه 30 سوره نازعات به زبان عربی: والْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا
استوری آیه 30 سوره نازعات به زبان انگلیسی: And after that He spread out the earth
استوری آیه 30 سوره نازعات به زبان فارسی: و پس از آن زمین را بگسترانید
پوستر زمینه آیه 30 سوره نازعات به زبان انگلیسی: And after that He spread out the earth
پوستر زمینه آیه 30 سوره نازعات به زبان فارسی: و پس از آن زمین را بگسترانید
پوستر زمینه آیه 30 سوره نازعات به زبان عربی: والْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

افزودن دیدگاه جدید