منوی اصلی

حدیث: در امان بودن از خطر با زکات

حدیث: در امان بودن از خطر با زکات

حدیث: در امان بودن از خطر با زکات
حدیث: در امان بودن از خطر با زکات
امام صادق (ع): هر چیزی که زکاتش را بدهی، از خطر نابودی در امان است.
میزان الحکمه_ ج5_ ص25
گالری: 
حدیث: در امان بودن از خطر با زکات

افزودن دیدگاه جدید