منوی اصلی

امام علی عليه السلام

تبلیغ در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند ، شاد گردانَد آن كس را كه سخنم را بشنود، بفهمد و حفظ كند و به كسى كه آن را نشنيده ، برساند.

اسیر در احادیث

امام على عليه السلام: غذا دادن به اسير و خوشرفتارى با او حقّى است واجب، هر چند [بخواهى] فردا او را بكشى

صفحه‌ها