منوی اصلی

میزان الحکمه جلد یازدهم

حدیث درباره فرمانروایی

فرمانروایی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: ارجمندترين پادشاهان كسى است كه بر نَفْس خود پادشاهى كند و عدالت را بگستراند.

صفحه‌ها