منوی اصلی

نماز مغرب

دعای بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعای دیگری که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

دعایی که بعد از نافله مغرب می خوانیم (و در این کتاب بعد از دعای سبحانک لا اله الا انت آمده) به شرح زیر می باشد:

دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق (مصباح المتهجد)

دعای دیگری است (بعد از دعاهای دو رکعت اول و دوم آورده شده است) که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت دوم نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از دو رکعت دوم نماز نافله مغرب می خوانیم:

دعای بعد از دو رکعت اول نافله مغرب (مصباح المتهجد)

دعایی است که بعد از دو رکعت اول نماز نافله مغرب می خوانیم:

دعای سجده آخر نوافل در هر شب (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات نماز مغرب، دعای سجده نوافل است که مستحب است در سجده آخر نافله هر شب، مخصوصا شب جمعه خوانده شود:

نماز نافله مغرب (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مخصوص نماز مغرب، نماز نافله مغرب را به جا می آوریم که چهار رکعت است به شرح زیر خوانده می شود:

دعای سبحانک لا اله الا انت (مصباح المتهجد)

تعقیبات مخصوص به نماز مغرب؛ این دعا نیز که بعد از نماز مغرب خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعای سبحانک لا اله الا انت (بلدالامین)

تعقیبات مخصوص به نماز مغرب؛ این دعا نیز که بعد از نماز مغرب خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (بلدالامین)

از جمله تعقیبات مخصوص نماز مغرب است (که بعد از ذکر بسمله و حوقله خوانده می شود):

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات مخصوص نماز مغرب است (که بعد از ذکر بسمله و حوقله خوانده می شود):

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (بلدالامین)

یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (بلدالامین)

بعد از خواندن دعای بین اذان و اقامه، نماز مغرب را با آداب و شرایط به جا می آوریم و دعاهای بعد از نماز مغرب، که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن دعای بین اذان و اقامه، نماز مغرب را با آداب و شرایط به جا می آوریم و دعاهای بعد از نماز مغرب، که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

دعای بین اذان و اقامه نماز مغرب (مصباح المتهجد)

در آداب نماز مغرب ابتدا دعای بین اذان و اقامه را می خوانیم:

دعای بین اذان و اقامه نماز مغرب (بلدالامین)

در آداب نماز مغرب ابتدا دعای بین اذان و اقامه را می خوانیم:

صفحه‌ها