منوی اصلی

کمک خواستن از خدا

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ »؛ کمک خدا به جویندگان کمک از او

در شرح جمله « وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ » از زیارت امین الله ، کمک گرفتن موجودات از خداوند و انواع آن بیان می شود.