منوی اصلی

روز بیست و نهم

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز بیست و ششم، بیست و هشتم و بیست و نهم ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روزهای بیست و ششم، بیست و هشتم و نهم که در هر کدام از آنها یکی از دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نابود شده است و ..:

فضیلت روز بیست و نهم ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و در روز بيست و نهم بنابر مشهور عمر به اسفل درك سقر منتقل شده است و به اين سبب فضيلت عظيم دارد.