منوی اصلی

صوت

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 11

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 11 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(11) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (سوره قدر)، (سوره زلزلة)

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز بیست و ششم

قرائت قرآن فصل دوم - روز بیست و ششم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز26 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 1تا 5 سوره انعام)

 

 

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

سوره قیامت هفتاد و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

 ترتیل جزء سی قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء سی قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره نباء آغاز و تا آیه 6 سوره ناس ادامه دارد. در این جز سوره نباء، نازعات، عبس ، تکویر، انفطار، مطففین، 
انشقاق ، بروج ، الطارق، اعلی، الغاشية، فجر، بلد، الشمس، الليل، ضحى، انشراح، تین، علق، قدر، بينة، زلزال، عادیات، قارعه،
​ تکاثر، عصر، همزة، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، توحید، فلق، ناس قرار دارد.
 ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره ملک آغاز و تا آیه 50 سوره مرسلات ادامه دارد. در این جز سوره ملک ، قلم ،الحاقه ، معارج، نوح، جن، مزمل ، مدثر ، قيامة، انسان ، مرسلات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست وهشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست وهشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره مجادله آغاز و تا آیه 12 سوره تحریم ادامه دارد. در این جز سوره مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صف، جمعه، منافقون، تغابن ، طلاق و تحریم قرار دارد.

ترتیل جزء بیست وهفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست وهفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 31سوره ذاریات آغاز و تا آیه 29 سوره حدید ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره ذاریات ، طور ، نجم ، قمر، الرحمن، واقعه، و حدید قرار دارد.

 ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره احقاف آغاز و تا آیه 30 سوره ذاریات ادامه دارد. در این جز سوره احقاف ، محمد ، فتح ، حجرات ، ق و بخشی از سوره ذاریات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 47سوره فصلت آغاز و تا آیه 32 سوره جاثیه ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فصلت ، شوری ، زخرف ، دخان و بخشی از سوره جاثیه قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 32 سوره زمر آغاز و تا آیه 46 سوره فصلت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره زمر ، غافر و بخشی از سوره فصلت قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 28 سوره یس آغاز و تا آیه 31 سوره زمر ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره یس ، صافات ، ص و بخشی از سوره زمر قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 31 سوره احزاب آغاز و تا آیه 27 سوره یس ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره احزاب ، سبا، فاطر و بخشی از یس قرار دارد .

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 46 سوره عنکبوت آغاز و تا آیه 30 سوره احزاب ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجده و بخشی از سوره احزاب قرار دارد.

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 56 سوره نمل آغاز و تا آیه 45 سوره عنکبوت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره نمل ، قصص و بخشی از سوره عنکبوت قرار دارد.

 ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 21 سوره فرقان آغاز و تا آیه 55 سوره نمل ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فرقان ، شعراء و بخشی از نمل قرار دارد.

 ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره المؤمنون آغاز و تا آیه 20 سوره فرقان ادامه دارد. در این جز سوره المؤمنون و نور و بخشی از فرقان قرار دارد.

 ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره انبیاء آغاز و تا آیه 78 سوره حج ادامه دارد. در این جز سوره انبیاء و حج قرار دارد.

صفحه‌ها