منوی اصلی

صوت

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 56 سوره نمل آغاز و تا آیه 45 سوره عنکبوت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره نمل ، قصص و بخشی از سوره عنکبوت قرار دارد.

 ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 21 سوره فرقان آغاز و تا آیه 55 سوره نمل ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فرقان ، شعراء و بخشی از نمل قرار دارد.

 ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره المؤمنون آغاز و تا آیه 20 سوره فرقان ادامه دارد. در این جز سوره المؤمنون و نور و بخشی از فرقان قرار دارد.

 ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره انبیاء آغاز و تا آیه 78 سوره حج ادامه دارد. در این جز سوره انبیاء و حج قرار دارد.

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 77 سوره کهف آغاز و تا آیه 135 سوره طه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره کهف، مریم و طه قرار دارد.

 ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره اِسراء آغاز و تا آیه 74 سوره کهف ادامه دارد. در این جزء سوره اِسراء و کهف قرار دارد

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره حجر آغاز و تا آیه 128 سوره نحل ادامه دارد. در این جزء سوره های حجر و نحل قرار دارد.

 ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 53 سوره یوسف آغاز و تا آیه 52 سوره ابراهیم ادامه دارد. در این جزء بخشی از یوسف،هودو بخشی از ابراهیم قرار دارد.

ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 6 سوره هود آغاز و تا آیه 52 سوره یوسف ادامه دارد. در این جزء بخشی از هود و یوسف قرار دارد.

 ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 93 سوره توبه آغاز و تا آیه 5 سوره هود ادامه دارد. در این جزء بخشی از توبه، یونس، و بخشی از هود قرار دارد.

 ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 41 سوره انفال آغاز و تا آیه 92 سوره توبه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره انفال و توبه قرار دارد.

 ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 111 سوره انعام آغاز و تا آیه 87 سوره اعراف ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره انعام و اعراف قرار دارد.

 ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 82 سوره مائده آغاز و تا آیه 110 سوره انعام ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره مائده و انعام قرار دارد.

ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 148 سوره نساء آغاز و تا آیه 81 سوره مائده ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره نساء و سوره مائده قرار دارد.

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 24 سوره نساء آغاز و تا آیه 147 سوره نساء ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره نساء قرار دارد.

 ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 93سوره آل عمران آغاز و تا آیه 23 سوره نساء ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره آل عمران و سوره نساء قرار دارد.

 ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 253 سوره بقره آغاز و تا آیه 92 سوره آل عمران ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره بقره و سوره آل عمران قرار دارد.

ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 142 سوره بقره آغاز و تا آیه 252 سوره بقره ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره بقره قرار دارد.

ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره فاتحه آغاز و تا آیه 141 سوره بقره ادامه دارد. در این جزء سوره فاتحه و بخشی از سوره بقره قرار دارد.

صفحه‌ها