منوی اصلی

صوت

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

 ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

 ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء دوم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء دوم قرآن کریم

ترتیل قرآن جزء اول

مجموعه صوتی ترتیل جزء اول قرآن کریم

قرائت جزء یکم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 11

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 11 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(11) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (سوره قدر)، (سوره زلزلة)

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز بیست و ششم

قرائت قرآن فصل دوم - روز بیست و ششم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز26 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 1تا 5 سوره انعام)

 

 

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

سوره قیامت هفتاد و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

 ترتیل جزء سی قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء سی قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره نباء آغاز و تا آیه 6 سوره ناس ادامه دارد. در این جز سوره نباء، نازعات، عبس ، تکویر، انفطار، مطففین، 
انشقاق ، بروج ، الطارق، اعلی، الغاشية، فجر، بلد، الشمس، الليل، ضحى، انشراح، تین، علق، قدر، بينة، زلزال، عادیات، قارعه،
​ تکاثر، عصر، همزة، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، توحید، فلق، ناس قرار دارد.
 ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره ملک آغاز و تا آیه 50 سوره مرسلات ادامه دارد. در این جز سوره ملک ، قلم ،الحاقه ، معارج، نوح، جن، مزمل ، مدثر ، قيامة، انسان ، مرسلات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست وهشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست وهشتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1سوره مجادله آغاز و تا آیه 12 سوره تحریم ادامه دارد. در این جز سوره مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صف، جمعه، منافقون، تغابن ، طلاق و تحریم قرار دارد.

ترتیل جزء بیست وهفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست وهفتم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 31سوره ذاریات آغاز و تا آیه 29 سوره حدید ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره ذاریات ، طور ، نجم ، قمر، الرحمن، واقعه، و حدید قرار دارد.

 ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 1 سوره احقاف آغاز و تا آیه 30 سوره ذاریات ادامه دارد. در این جز سوره احقاف ، محمد ، فتح ، حجرات ، ق و بخشی از سوره ذاریات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 47سوره فصلت آغاز و تا آیه 32 سوره جاثیه ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فصلت ، شوری ، زخرف ، دخان و بخشی از سوره جاثیه قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 32 سوره زمر آغاز و تا آیه 46 سوره فصلت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره زمر ، غافر و بخشی از سوره فصلت قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 28 سوره یس آغاز و تا آیه 31 سوره زمر ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره یس ، صافات ، ص و بخشی از سوره زمر قرار دارد.

صفحه‌ها