منوی اصلی

فیلم

آموزش درس هشتم دین و زندگی 1 قسمت اول

درس هشتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 7 سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 16

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 16 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(16) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 79 تا 83سوره بقره)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 15

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 15 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(15) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (سوره عادیات)،(سوره  قارعه)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 14

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 14 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(14) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 73 تا 77 سوره قصص)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 13

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 13 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(13) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 36 تا 44 سوره شوری)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 12

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 12 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(12) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 40 تا 51 سوره شعراء)

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس پانزدهم

قرائت قرآن درس پانزدهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 15 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 42 سوره عبس) و (آیات 1 تا 29 سوره تکویر)

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس چهاردهم

قرائت قرآن درس چهاردهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 14 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان  به صورت ترتیل (آیات 64 تا 69 سوره یوسف) و (آیات 1 تا 30 سوره نبأ)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 10

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 10 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(10) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 74تا 78 سوره حج)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 9

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 9 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(9) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 40تا 50 سوره طه)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 8

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 8 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(8) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 114تا 122 سوره طه)

 

 

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس سیزدهم

قرائت قرآن درس سیزدهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 13 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان به صورت ترتیل (آیات 56 تا 63 سوره نمل) و (آیات 1 تا 8 سوره جمعه)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 7

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 7 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(7) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 48تا 50 سوره مائده)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 6

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 6 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(6) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 13تا 28 سوره طه)

 

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس دوازدهم

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان به صورت ترتیل (آیات 38 تا 45 سوره آل عمران) و (آیات 1 تا 11 سوره  محمد)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 5

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 5 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(5) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 55تا 60 سوره ابراهیم)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 4

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 4 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(4) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 21تا 27 سوره اسراء)

 

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دوره اول متوسطه/ قرائت درس یازدهم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 12 سوره ملک) و (آیات 52 تا 64 سوره طاها)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 3

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 3 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(3) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 35تا 41 سوره ابراهیم)

 

 
آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 2

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 2 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(2) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (آیات 255تا 257 سوره بقره)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 1

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 1 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(1) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل(آیات 1تا 7 سوره حمد) و (آیات 1تا 5 سوره بقره)

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان به صورت ترتیل (آیات 109 تا 117 سوره هود) و (آیات 1 تا 15 سوره قاف)

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز سی و سوم

قرائت قرآن فصل دوم - روز سی و سوم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز33 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 159تا 182 سوره صافات)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز سی و دوم

قرائت قرآن فصل دوم - روز سی و دوم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز32 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 1تا 6 سوره جمعه)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز سی و یکم

قرائت قرآن فصل دوم - روز سی و یکم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز31 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 114تا 117 سوره مائده)

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز سی ام

قرائت قرآن فصل دوم - روز سی ام آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز30 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 189تا 194 سوره آل عمران)

 

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز بیست و نهم

قرائت قرآن فصل دوم - روز بیست و نهم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز29 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 78تا 84 سوره اسراء)

 

 

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز بیست و هشتم

قرائت قرآن فصل دوم - روز بیست و هشتم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز28 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 18تا 23 سوره حشر)

 

 

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه چهارم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان به صورت ترتیل (آیات 253 تا 256 سوره بقره) و (آیات 1 تا 9 سوره فتح)

آموزش قرآن/ پایه چهارم دبستان/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه چهارم

 قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم دبستان به صورت ترتیل (آیات 30 تا 37 سوره آل عمران) و (آیات 1 تا 18 سوره دخّان)

صفحه‌ها