منوی اصلی

صوت

تلاوت قرآن كريم: سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا5 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا 5 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا 5 

تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 وسوره علق آیه 1 تا 8 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 و سوره علق آیه 1 تا 8 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 و سوره علق آیه 1 تا 8

 ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

این جزء از آیه 88 سوره اعراف آغاز و تا آیه 40 سوره انفال ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره اعراف و انفال قرار دارد.

صفحه‌ها