منوی اصلی

برخواستن از خواب و نماز شب

فضیلت نماز شب

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: ابتدا فضیلت نماز شب را بیان می کنیم:

کیفیت نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: کیفیت خواندن نماز شب را بیان می کنیم:

نماز شفع (مفاتیح الجنان)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن هشت رکعت نماز شب، سه رکعت دیگر از نمازهای شب به نام نماز شفع که دو رکعت است و نماز وتر که یک رکعت است باقی می ماند نماز شفع را به صورت زیر می خوانیم:

نماز وتر (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: در اینجا نماز وتر (که یک رکعت است) و دعاهایی که در قنوت این نماز خوانده می شود، را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز وتر (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: پس از سلام نماز وتر، تسبیح حضرت زهرا (س) و دعاهای بعد از آن را به شرح زیر می خوانیم:

نافله نماز صبح (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز شب، برای نافله صبح آماده می شویم و در آخر این متن، دعایی برای بعد از نماز شب آورده شده است:

دعای امام سجاد (ع) بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از خواندن نماز نافله صبح، دعای دیگری برای بعد از نماز شب ذکر گردیده است که آن، دعای سی و دوم صحیفه سجادیه است:

سجده شکر بعد از نماز شب (رساله باقیات الصالحات)

فصل چهارم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: برخاستن از خواب و خواندن نماز شب: بعد از نماز شب، سجده شکر به جا آورده و برای برادران مومن خود با دعاهای ذکر شده دعا می کنیم: