منوی اصلی

دعاهای هر صبح و شام

دعا برای ایمنی از شر حیوانات درنده و بلاها

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ دعاهایی که شخص را از حیوانات درنده و بلا محافظت می کند، را می خوانیم:

صلوات هر صبح و شام

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ یکی از دعاها، صلواتی است که به صورت زیر می خوانیم:

دعای ساعت سوم، منسوب به امام حسین (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت سوم که منسوب به امام حسین علیه السلام است:

دعای ساعت چهارم، منسوب به امام سجاد (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت چهارم که منسوب به امام زین العابدین (سجاد) علیه السلام است:

دعای ساعت پنجم، منسوب به امام باقر (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت پنجم که منسوب به امام محمد باقر علیه السلام است:

دعای ساعت ششم، منسوب به امام صادق (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت ششم که منسوب به امام صادق علیه السلام است:

دعای ساعت هفتم، منسوب به امام موسی کاظم (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت هفتم که منسوب به امام موسی کاظم علیه السلام است:

دعای ساعت هشتم، منسوب به امام رضا (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت هشتم که منسوب به امام رضا علیه السلام است:

دعای ساعت نهم، منسوب به امام جواد (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت نهم که منسوب به امام جواد علیه السلام است:

دعای ساعت دهم، منسوب به امام هادی (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت دهم که منسوب به امام هادی علیه السلام است:

دعای ساعت یازدهم، منسوب به امام عسکری (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت یادزهم که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام است:

دعاهای ساعات روز

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ ابتدا به چگونگی تقسیم بندی ساعات روز می پردازیم:

دعای ساعت اول، منسوب به امام علی (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت اول که منسوب به امام علی علیه السلام است:

دعای ساعت دوازدهم، منسوب به امام زمان (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت هفتم که منسوب به امام موسی کاظم علیه السلام است:

دعای تمجید (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و به ساعت معینی اختصاص ندارد، دعای تمجید است:

دعای ساعت دوم، منسوب به امام حسن (ع) (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات؛ دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد؛ دعای ساعت دوم که منسوب به امام حسن مجتبی علیه السلام است:

صیغه استغفار و فضیلت آن

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: طلب استغفار است که در اینجا صیغه استغفار و فضیلت آن را بیان می کنیم:

دعای ماثوره در هر روز

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: هر کس بخواهد در ملا اعلی قبل از مجاهدین از او ثنا گویند و تجلیل شود، این دعا را بخواند:

نامه یوشع بن نون (شکر کردن نعمت های خدا)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: نامه یوشع بن بنون وصی موسی علیه السلام که دعایی است برای پاداش کامل اعمال و شکر نعمت های خدا:

دعای اعددت لکل هول و فضیلت آن

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: از پیامبر فضیلت های بسیاری برای خواندن این دعا روایت شده است از جمله آمرزش گناهان کبیره، نجات از هراس قیامت و ..:

ذکر لا اله الا الله حقا حقا

فصل ششم از باب اول؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: فضیلت پیامبر برای خواندن این دعا، حق تعالی روز رحمت خود را از او بر نمی گرداند تا وارد بهشتش کند:

روایت قطب راوندی از عابد بنی اسرائیل

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: روایت از عابدی است که اعمال نیکش با گفتن به دیگران، در نزد خداوند به حساب نیامد و راهکار آن:

ذکر پیامبر (ص) در هر روز

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: ذکر پیامبر که در هر روز به عدد رگ های بدن می گفتند:

استغفاری که سبب زیادی علم یا مال می شود

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: ذکری است که با خواندن آن، خداوند دانش و دارایی فراوان به او عطا فرماید :

دعای اللهم انی اسالک بنور وجهک المشرق (رساله باقیات الصالحات)

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: دعایی که شیخ طوسی و .. خواندنش را در هر روز نقل کرده اند:

دعای کفایت امور دنیا و آخرت

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: دعایی است که امور دنیا و آخرت را کفایت می کند:

دعای دیدن جای خود در بهشت قبل از مرگ

فصل ششم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ از جمله دعاهایی که هر روز می خوانیم و اختصاص به ساعت معینی ندارد: دعایی است اگر کسی در طول یک سال هر روز بخواند، تا جای خود را در بهشت نبیند، نمی میرد:

دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب (رساله باقیات الصالحات)

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ ابتدا دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب را می خوانیم: