منوی اصلی

شرح دعای عهد (قسمت شانزدهم)

شرح دعای عهد (قسمت شانزدهم)

 

وَ يَا حَيّاً حِينَ لاَ حَيَ‏؛ و ای زنده در وقتی که هیچ زنده ای نیست!

و حال آنکه ظاهر این فقرات مغایرت آنها است از یکدیگر. پس مقصود از دو فقره سابقه آن است که خدا مقدم بر هر چیزی است اگرچه آن چیز موجود باشد. و خدا بعد از هر چیزی هم هست اگرچه آن چیز موجود باشد.
و مقصود از این فقره اخیر آن است که خدا زنده و موجود است در وقتی که هیچ چیز هم موجود نباشد. مانند قبل از ایجاد و بعد از افناء. و بنابر سبک تفسیر دو فقره پیش که گذشت، می توان این فقره را تفسیر نمود به اینکه خدا هست و چیزی در رتبه و عرصه او با او نیست.
و علی ای حال، مناسبت این فقرات با این دعا، آن است که امام در هر زمان، به خصوص بعد از ظهور او، این صفات خدا، که در این فقرات ذکر شده، از او ظاهر و جلوه گر است. پس مبدا و منتهای خلق او است. بلکه به مقتضای فقره اخیره، خلایق در نزد او معدوم اند، اگرچه در مراتب خود موجود باشند. و بالجمله مبدا و معاد خلق به سوی امام است، چنان که در تاویل «ان الینا ایابهم » (51) وارد شده است که مراد ائمه جص ج می باشند. (52)
و امام در فوق خلق است که خلایق در عرصه او مفقودند. مثل خداوند. والا خداوند اجل از تغیر احوال است که گاهی با خلق باشد و گاهی بی خلق و گاهی مقدم بر ایشان و گاهی بعد از ایشان باشد.
بلی، ظهور کثرت این صفات، در عالم کثرت، در ازمنه غیبت و بعد از آن خواهد بود. یعنی امام تا ظاهر نشده، گویا زنده است پیش از ایجاد موجودات، که وجودات باشد، به ظهور امام که امتحان ایشان است، چنانکه سابقا گذشت. و اما هر وقت ظاهر شد، به ظهور او حقایق خلق هم ظاهر می شوند. پس کانه ایجاد می شوند. و امام هم بعد از وجود ایشان، باز موجود است; خواه ایشان موجود باشند و خواه قبل از قیام قیامت کبری دو مرتبه فانی شده باشند. و در جهرج دو حال; قبل از ایجاد و بعدازافناء،به جهت قیامت کبری،امام هست. وهیچ چیز با او نیست.و چون فوقیت خداوند و امام در این فقرات ابت شد، بعد از آن تصرف در آنچه در تحت ایشان است از خلایق ثابت شده، به اینکه می گویی:

پی نوشت:

51. غاشیه/ 25

52 . ر . ک: تفسیر فرات/207، تفسیر برهان 4/455 و456، تفسیر صافی 2/814.

منبع: مجله: موعودخرداد و تیرماه 1376، شماره3، نقل از سایت حوزه

متن و ترجمه دعای عهد، همراه با صوت و تصویر

قسمت اول قسمت یازدهم قسمت بیست و یکم قسمت سی و یکم
قسمت دوم قسمت دوازدهم قسمت بیست و دوم قسمت سی و دوم
قسمت سوم قسمت سیزدهم قسمت بیست و سوم قسمت سی و سوم
قسمت چهارم قسمت چهاردهم قسمت بیست و چهارم قسمت سی و چهارم
قسمت پنجم قسمت پانزدهم قسمت بیست و پنجم قسمت سی و پنجم
قسمت ششم قسمت شانزدهم قسمت بیست و ششم قسمت سی و ششم
قسمت هفتم قسمت هفدهم قسمت بیست و هفتم قسمت سی و هفتم
قسمت هشتم قسمت هجدهم قسمت بیست و هشتم قسمت سی و هشتم
قسمت نهم قسمت نوزدهم قسمت بیست و نهم قسمت سی و نهم
قسمت دهم قسمت بیستم قسمت سی ام -----------

 

افزودن دیدگاه جدید