منوی اصلی

نماز نافله اختصاصی روز جمعه (مفاتیح الجنان)

نماز نافله اختصاصی روز جمعه (مفاتیح الجنان)

بدان كه از براى روز جمعه بغير از نافله آن كه بيست ركعت است و كيفيت آن بنا بر مشهور آن است كه شش ركعت آن در وقتى كه آفتاب پهن شود بجا آورده شود و شش ركعت ديگر وقت چاشت و شش ركعت ديگر نزديك زوال و دو ركعت بعد از زوال پيش از فريضه و يا آنكه شش ركعت اول را بعد از نماز جمعه يا ظهر بجا آورد بنحوى كه در كتب فقهاء و مصابيح ذكر شده‏

افزودن دیدگاه جدید