منوی اصلی

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ایام البیض ماه شعبان است يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم؛ روزه هرسه روز سنّت است

افزودن دیدگاه جدید