منوی اصلی

کلیپ تصویری: چرا حجاب؟ پاسخ بانوی مسلمان امریکایی

کلیپ تصویری: چرا حجاب؟ پاسخ بانوی مسلمان امریکایی

چرا حجاب؟ پاسخ بانوی مسلمان امریکایی
زمان: 218 ثانیه (03:38)

سخنرانی بانو امینه اسلمی مستبصر آمریکایی در مورد چرایی رعایت حجاب توسط زنان مسلمان .
او معتقد است که بر اساس قرآن رعایت حجاب اسلامی نشانگر شخصیت صادق یک زن مسلمان است.
همچنین یک بانوی مسلمان به این وسیله به مردان می فهماند که بازیچه نیست

افزودن دیدگاه جدید