منوی اصلی

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره شوری) و (آیات 1 تا 10 سوره زخرف)


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 1

زمان (5:15)

 


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 2

 

قرائت قرآن درسهای پایه نهم
درس 1 درس 2 درس 3 درس4 درس5 درس6
درس 7 درس 8 درس9 درس10 درس11  

 

گالری: 
متن قرآن درس اول-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس اول- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس اول- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید