منوی اصلی

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 14 سوره یونس) و (آیات 54 تا 61 سوره یونس)


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 1

زمان (4:57)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 2

 

قرائت قرآن درسهای پایه هفتم
درس 1 درس 2 درس 3 درس4 درس5 درس6
درس 7 درس 8 درس9 درس10 درس11 درس12

 

گالری: 
متن قرآن درس اول-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس اول-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس اول-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید