منوی اصلی

دعای مکنون

دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون ... (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از تعقیبات مشترکی که در مفاتیح آمده است دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون است که بعد از نمازها خوانده می شود:

دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون ... (بلدالامین)

یکی دیگر از تعقیبات مشترکی که در مفاتیح آمده است دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون است که بعد از نمازها خوانده می شود:

دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون ... (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات مشترکی که در مفاتیح آمده است دعای اللهم انی اسالک باسمک المکنون است که بعد از نمازها خوانده می شود:

دعای مکنون و فضیلت آن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ هفدهم- دعای مکنون را می خوانیم: