منوی اصلی

قمر در عقرب

روزهای قمر در عقرب سال 1399- روزها و ساعت های قمر در برج عقرب سال 1399

روزهای قمر در عقرب سال 1399

امام صادق عليه السّلام : هر كــه به هنگام قمـــر در عقرب سفر يا ازدواج كنـد روى نيكى نبيند. (بهشت كافى / ترجمه روضه كافى ؛ ؛ ص325)

 روزهای قمر در عقرب سال 1398

روزهای قمر در عقرب سال 1398

امام صادق عليه السّلام : هر كــه به هنگام قمـــر در عقرب سفر يا ازدواج كنـد روى نيكى نبيند. (بهشت كافى / ترجمه روضه كافى ؛ ؛ ص325)

 روزهای قمر در عقرب سال 1397

روزهای قمر در عقرب سال 1397

امام صادق عليه السّلام : هر كــه به هنگام قمـــر در عقرب سفر يا ازدواج كنـد روى نيكى نبيند. (بهشت كافى / ترجمه روضه كافى ؛ ؛ ص325)

روزهای قمر در عقرب سال 1396

روزهای قمر در عقرب سال 1396

امام صادق عليه السّلام : هر كــه به هنگام قمـــر در عقرب سفر يا ازدواج كنـد روى نيكى نبيند. (بهشت كافى / ترجمه روضه كافى ؛ ؛ ص325)

روزهای قمر در عقرب سال 1395

روزهای قمر در عقرب سال 1395

امام صادق عليه السّلام : هر كــه به هنگام قمـــر در عقرب سفر يا ازدواج كنـد روى نيكى نبيند. (بهشت كافى / ترجمه روضه كافى ؛ ؛ ص325)