منوی اصلی

تحدیر سوره به سوره قرآن کریم معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره اخلاص و سوره فلق و ناس با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره اخلاص و سوره فلق و ناس با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره اخلاص و سوره فلق و ناس

 تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره نصر و سوره مسد با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره نصر و سوره مسد با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره نصر و سوره مسد 

 تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ماعون و سوره کوثر با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ماعون و سوره کوثر با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره ماعون و سوره کوثر

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره فیل و سوره قریش با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره فیل و سوره قریش با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره فیل و سوره قریش

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره عصر و سوره همزه  با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره عصر و سوره همزه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره عصر و سوره همزه

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره بینه    

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره تین   

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره ضحى   

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره مطففین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره مطففین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره مطففین  

صفحه‌ها