منوی اصلی

اعمال مابین الطلوعین

تهلیل بعد از هر نماز هنگام طلوع و غروب (مفاتیح الجنان)

این تهلیل از جمله تعقیبات مشترک می باشد که بعد از هر نماز خوانده می شود و در آن به اینکه خدایی جز خدای یکتا نیست و .. شهادت می دهیم:

دعای حضرت یوسف (ع) در زندان (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مشترکه بعد از هر نماز، دعایی است که حضرت یوسف -علیه السلام- در زندان خواند و آن دعا را جبرئیل به او یاد داده بود:

دعای یا ذا الجلال و الاکرام (مفاتیح الجنان)

در تعقیبات مشترکه دعای یا ذا الجلال و الاکرام آمده است: و بگو در حالیکه ريش خود را بدست راست گرفته ای و كف دست چپ را بجانب آسمان باز کرده ای:

تلاوت سوره اخلاص بعد از نماز (مفاتیح الجنان)

تلاوت سوره اخلاص نیز از جمله تعقیبات مشترک نمازها می باشد:

دعاهای مابین الطلوعین

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ دعاهایی که هنگام طلوع و غروب آفتاب می خوانیم و فضیلت این وقت و ساعت:

دعاهای بعد از نماز

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دعاهایی که بعد از نماز را می خوانیم:

آداب بیت الخلا (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ آداب و دعاهایی که به هنگام رفتن به بیت الخلاء وارد شده است را می خوانیم:

فضیلت مسواک زدن

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ آداب، فضیلت مسواک زدن را بیان می کنیم:

دعاهای هنگام وضو گرفتن (مفاتیح الجنان)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ دعاهایی که هنگام وضو گرفتن می خوانیم:

دعای تکبیرات (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ آداب دخول در نماز را بیان می کنیم که دعای تکبیرات یکی از آن آداب است:

آداب قرائت نماز (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ در این قسمت، آداب قرائت نماز را بیان می کنیم:

فضیلت تعقیبات نماز

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ فضیلت تعقیبات نماز که بعد از هر نماز واجب خوانده می شود

فضیلت تسبیح حضرت زهرا (س)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات بعد از نماز؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: اول- تسبیح حضرت زهرا (س)

فضیلت تسبیح و تربت امام حسین (ع)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات بعد از نماز؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: خواندن تسبیحات با تربت امام حسین (ع)

استحباب سه تکبیر بعد از نماز

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دوم- علت و مستحب بودن گفتن سه تکبیر بعد از نماز

تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: هشتم- فضیلت تلاوت سوره حمد، آیه الکرسی، آیه شهد الله (شهادت) و آیه ملک را بیان می کنیم:

دعای شیبه هذلی

فصل اول از باب اول رساله مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: نهم- دعایی است که شیبه هذلی از پیامبر آموخته است:

فضیلت تسبیحات اربعه (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دهم- فضیلت تسبیحات اربعه را بیان می کنیم:

ذکر امام صادق (ع) برای برآورده شدن حاجت

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دهم- فضیلت تسبیحات اربعه را بیان می کنیم:

تهلیل ماثور و فضیلت آن (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: دوادزهم- فضیلت تهلیل ماثور

دعای حضرت یوسف (ع) در زندان (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: سیزدهم- دعایی که جبرئیل برای حضرت یوسف (ع) در زندان خواند:

دعای پیامبر (ص) بعد از هر نماز

فصل اول از باب اول: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: چهاردهم- دعایی که پیامبر فرموده برای بسته ماندن اعمال گناه در روز قیامت، بعد از هر نماز بخوانید:

دعای رفع بیماری و تنگدستی

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ پانزدهم- دعایی که پیامبر بعد از هر نماز برای رفع بیماری و تنگدستی سفارش کرده اند:

دعای شیخ مفید در تعقیب هر نماز

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود: شانزدهم- دعای شیخ مفید در تعقیب هر نماز را می خوانیم:

فضیلت سوره توحید بعد از هر نماز

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ در اینجا، فضیلت خواندن سوره توحید بعد از هر نماز را بیان می کنیم:

دعاهای آمرزش گناهان (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالحات: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ دعاهایی برای آمرزش گناهان بیان شده که می خوانیم:

فضیلت تلاوت آیاتی از سوره های روم و صافات

فصل اول از باب اول رساله باقیات الصالتحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ بیستم- آیاتی از سوره های روم و صافات را می خوانیم و فضیلت خواندن آنها را نیز بیان می کنیم:

دعای طول عمر (مفاتیح الجنان)

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ بیست و یکم- دعایی از امام صادق برای طولانی شدن عمر:

فضیلت تعقیب نماز صبح

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مخصوص نماز صبح که بعد از نماز صبح خوانده می شود؛ فضیلت تعقیب نماز صبح:

استغفار کردن

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ تعقیبات مخصوص نماز صبح که بعد از نماز صبح خوانده می شود؛ اول- استغفار کردن بعد از نماز صبح:

صفحه‌ها