منوی اصلی

مقالات

و علی الله فلیتوکل المتوکلون

توکل به خدا و نقش آن در زندگی انسان

در این مقاله می خوانید: معنای توکل، اهمیت توکل، آثار توکل در قرآن و روایات و اینکه توکل به خدا، خنثی کننده فال بد است.

ادامه ...