منوی اصلی

روز بيست و پنجم

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز بیست و پنجم ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز بیست و پنجم ذی الحجه روز نزول سوره هل اتی در شان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله:

روزه گرفتن به سبب نزول سوره هل اتی (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بيست و پنجم روز نازل شدن سوره هل اتی و از جمله اعمال روزه و ..

نزول سوره هل اتی در بیست و پنجم ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در روز بیست و پنجم ماه ذی الحجه؛ نزول سوره هل اتی درباره ...:

روزه گرفتن به سبب نزول سوره هل اتی (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و پنجم ماه روز نازل شدن سوره هل اتی است و سبب نزول آن و روزه گرفتن در آن: