منوی اصلی

روز سي ام

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روزهای بیست و ششم، بیست و هشتم و نهم که در هر کدام از آنها یکی از دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نابود شده است و ..:

روز آخر ذی الحجه

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روز آخر ذی الحجه که در آن دو رکعت نماز وارد شده به همراه دعا:

دعای سید بن طاووس در استهلال ماه محرم (اقبال الاعمال)

در اعمال شب اول ماه محرم آمده است: دعایی که هنگام استهلال ماه محرم و روز اول این ماه خوانده می شود:

نماز روز آخر ماه ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز آخر ذى الحجه، خواندن نماز در این روز به کیفیت زیر:

دعای بعد از نماز روز آخر ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز آخر ذی الحجه بعد از نماز روز آخر ذی الحجه، دعای زیر را می خوانیم:

نمازهای مستحبی شب اول محرم

اعمال ماه محرم؛ شب اول: سید برای این شب چند نماز ذکر نموده است:

دعای سید بن طاووس در استهلال ماه محرم

اعمال ماه محرم؛ شب اول، دعای استهلال ماه از سید بن طاووس

احیا در شب اول محرم

اعمال ماه محرم؛ شب اول، احیا داشتن این شب به دعا و نماز و قرآن خواندن

دعای بعد از نماز روز آخر ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز آخر ماه و بعد از نماز، اين دعا بخوانند:

نماز روز آخر ماه ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز آخر این ماه و نمازی که در این روز خوانده می شود:

احیا در چهار شب از سال (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ شب هایی که در آن احیا به دعا و نماز و تلاوت قرآن سفارش شده است به شرح زیر می باشد: