منوی اصلی

روز بيست و پنجم

نماز شب بیست و ششم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و هفتم، عمل شب بيست و ششم رجب

فضیلت بیست و پنج روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و ششم، فضيلت بیست و پنج روز روزه‌دارى در ماه رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و پنجم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و پنجم، فضيلت روزه در روز بیست و پنجم ماه:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و پنجم رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ روز بیست و پنجم ماه رجب و شهادت امام کاظم علیه السلام و فضیلت روزه گرفتن در این روز:

نماز شب بیست و ششم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب بیست و ششم بدین شرح است:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و پنجم رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و پنجم، در این روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام واقع شده؛

نماز شب بیست و ششم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 24- نماز شب بیست و ششم ماه:

نماز شب بیست و ششم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب بیست و ششم رجب:

وقایع ماه رجب (مصباح المتهجد)

وقایع روزهای 18، 21، 22، 23، 24، 25 از ماه رجب را بیان می کنیم: