منوی اصلی

روز بیست و دوم

نماز شب بیست و سوم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتادم، عمل شب بيست و سوم ماه رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هفتاد و نهم، فضيلت و تأكيد روزه روز بيست و دوم ماه رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم ماه رجب:

فضیلت بیست و دو روز روزه داری در ماه رب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هفتاد و هشتم، فضيلت  بیست و دو روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز شب بیست و سوم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب بیست و ودوم بدین شرح است:

نماز شب بیست و سوم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 21- نماز شب بیست و سوم ماه:

نماز شب بیست و سوم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب بیست و سوم رجب:

وقایع ماه رجب (مصباح المتهجد)

وقایع روزهای 18، 21، 22، 23، 24، 25 از ماه رجب را بیان می کنیم: