منوی اصلی

روز بیست و نهم

نماز شب سی ام ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و دوم، عمل شب سى‌ام رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و نهم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و یکم، در ادامه این فصل فضیلت روزه گرفتن در روز 29 رجب بیان می شود:

فضیلت بیست و نه روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و یکم، فضيلت  بیست و نه روز روزه‌دارى در ماه رجب و روزه گرفتن در این روز، ابتدا فضیلت 29 روز روزه داری:

نماز شب سی ام ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب سی ام بدین شرح است:

نماز شب سی ام ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 26- نماز شب سی ام ماه:

نماز شب سی ام ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب سی ام رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و نهم رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت روزه در روز بیست و نهم رجب به نقل از امام رضا علیه السلام:

غسل کردن در ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت غسل در این ماه، گناهی نداشته باشد مانند روزی که از مادر متولد شده باشد: