منوی اصلی

روز بیست و هشتم

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و هشتم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و نهم، در ادامه این فصل فضیلت روزه گرفتن در این روز بیان می شود:

فضیلت بیست و هشت روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و نهم، فضيلت  بیست و هشت روز روزه‌دارى در ماه رجب و روزه گرفتن در این روز، ابتدا فضیلت 28 روز روزه داری:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و دوم، چهارمین عمل این شب، نماز شبهای بيست و هفتم، هشتم و بیست و نهم رجب:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب های بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم بدین شرح است:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 25- نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب های بیست و هفتم، بیست و هشتم، و بیست و نهم رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و هشتم رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت روزه در روز بیست و هشتم رجب به نقل از امام رضا علیه السلام: